Algemene Voorwaarden

1. Welkom bij de website van Companiez!

Welkom bij www.companiez.nl (www.companiez.eu / www.companiez.org / www.companiez.be) (hierna de "Website") en hartelijk dank voor uw bezoek.

Deze Algemene (gebruiks)voorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn met ingang van 01 januari 2016 van toepassing op ieder gebruik van de “website” (zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten die door Companiez worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Companiez aangaat voor het gebruik van de Website en alle overige diensten.

Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Companiez raadt iedereen die gebruik maakt van de Website of van een van deze diensten (een "Gebruiker") aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. Companiez kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

2. Algemene voorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Companiez en de tot haar groep behorende vennootschappen, ondernemingen of instellingen (hierna genoemd: “Companiez) en haar Cliënten en/of de gebruikers van de “website”. Tot de rechtsverhoudingen behoren onder meer aanbiedingen van Companiez en overeenkomsten tussen Companiez en haar Cliënten en/of gebruikers van de website, alsmede alle (rechts)handelingen voorafgaande aan of ter uitvoering van die aanbiedingen en overeenkomsten.

3. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van Companiez zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien een vrijblijvend aanbod van Companiez BV wordt aanvaard, heeft Companiez het recht het aanbod uiterlijk twee (2) werkdagen na ontvangst van deze aanvaarding te herroepen.

4. Wijzigingen, aanvullingen en overig

Wijzigingen van, en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst gesloten tussen Companiez BV en Cliënt gelden slechts indien zij schriftelijk zijn vastgelegd en door partijen aanvaard. Zij hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

Indien enig beding, deel uitmakende van deze Gebruiksvoorwaarden of van de overeenkomst gesloten tussen Cliënt en Companiez nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven deze Gebruiksvoorwaarden c.q. de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Eventuele algemene voorwaarden van Cliënt blijven buiten toepassing

5. Bescherming van uw privacy

In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Website gebruikt.

6. Minderjarigen

De diensten van Companiez zijn slechts toegankelijk voor minderjarige Gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger. Een kopie van deze toestemming

7. Niet toegestaan gebruik van de Website

De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten tot een maximum aantal van 100 Advertenties of 100 hyperlinks naar Advertenties. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers die een Advertentie plaatsen op de Website ("Adverteerders") te verzamelen en/of Adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

Op de databank met Advertenties rust het databankrecht van Companiez. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met Advertenties op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met Advertenties herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan. Ook is het de Gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar Advertenties op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Companiez is verkregen, of tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan.

8. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan

Voor uw veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen en contactgegeven zoveel mogelijk afgeschermd.

Voor het melden van illegale en inbreuk makende advertenties, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u gebruik te maken van het email adres: info@companiez.nl.

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of het Privacybeleid, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. Companiez kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort:

a. Companiez kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van Companiez of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende Gebruiker, het verwijderen en/of beperken van de mogelijkheid advertenties te kunnen plaatsen; en/of
b. Companiez kan een, meerdere en/of alle Advertenties van de Gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door Gebruiker betaald bedrag.

Companiez kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan Companiez binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie. Hoe dit in zijn werk gaat staat verder omschreven in ons Privacybeleid.

9. Wij geven geen garanties

Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.

Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten. 

10. Beperking aansprakelijkheid Companiez

Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door

  1. gebruik van de diensten van Companiez;
  2. het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan
  3. onjuiste informatie op de Website;
  4. afname van diensten van derden of gebruik van gekochte bedrijven en/of producten via de Website; of
  5. wijzigingen in de diensten van Companiez of wijzigingen in of op de Website.

Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal a) de totale vergoeding die de Gebruiker aan Companiez heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) € 150, al naar gelang wat hoger is.

11. Wijzigingen van de diensten en de Website

Companiez kan de Website of delen daarvan te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij te alle tijden onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

12. Websites en diensten van derden

De Website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). Companiez heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

13. Klachtenregeling

Klachten over de dienstverlening van Companiez kunt u indienen door middel van het versturen van een email naar info@companiez.nl. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen veertien (14) dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen veertien (14) dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

14. Overige bepalingen

Companiez B.V. (“Companiez”) is gevestigd aan de Strawinskylaan 3051, te Amsterdam. Companiez heeft telefoonnummer 088-0226800.

Indien wij een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door Companiez zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet.

Companiez is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten die betrekking hebben op de diensten van Companiez over te dragen aan een van haar groepsvennootschappen. Gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen Companiez en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van Companiez en de Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de Gebruiksvoorwaarden, zal enkel de rechtbank te Amsterdam bevoegd zijn.